Kính gửi: Đại học Thái Nguyên

                           Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

 Thực hiện Công văn số 331/ĐHTN-TTr-KT&ĐBCLGD ngày 14 tháng 3 năm 2013 của Đại học Thái Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện quy chế ba công khai năm học 2012 - 2013;

Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2012 - 2013 như sau (Theo Công văn số 331/ĐHTN-TTr-KT&ĐBCLGD ngày 14 tháng 3 năm 2013 của Đại học Thái Nguyên và các biểu mẫu ở phần phụ lục kèm theo)./.