TT Nội dung Trang
I Khoa Khoa học cơ bản  
1 Bộ mụn Giỏo dục thể chất 01
2 Bộ mụn Hoỏ học 05
3 Bộ mụn Lý luận chớnh trị 12
4 Bộ mụn Ngoại ngữ 16
5 Bộ mụn Sinh học 22
6 Bộ mụn Toỏn - Tin 30
7 Bộ mụn Lý - Lý sinh y học 35
II Khoa Y học cơ sở  
8 Bộ mụn Giải phẫu bệnh 41
9 Bộ mụn Giải phẫu học 44
10 Bộ mụn Ký sinh trựng 48
11 Bộ mụn Mụ - Phụi học 51
12 Bộ mụn Sinh húa 57
13 Bộ mụn Sinh lý bệnh - Miễn dịch 61
14 Bộ mụn Sinh lý học 67
15 Bộ mụn Vi sinh 71
III Khoa Y tế cụng cộng  
16 Bộ mụn Dịch tễ học 75
17 Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực phẩm 88
18 Bộ môn Sức khỏe môi trường - Sức khỏe nghề nghiệp 95
19 Bộ mụn Y xó hội học 111
20 Bộ môn Y học cộng đồng 121
IV Khoa Điều dưỡng  
21 Bộ môn Điều dưỡng cơ bản 135
22 Bộ mụn Huấn luyện kỹ năng y khoa 141
23 Bộ môn Quản lý điều dưỡng 145
24 Bộ môn Điều dưỡng Tâm thần 147
25 Bộ môn Điều dưỡng Bà mẹ - Trẻ em 150
26 Bộ môn Điều dưỡng cộng đồng 158
27 Bộ môn Điều dưỡng người trưởng thành 160
V Khoa Dược  
28 Bộ môn Bào chế - Công nghiệp dược 169
29 Bộ môn Dược lâm sàng 173
30 Bộ môn Dược liệu 180
31 Bộ môn Dược lý 185
32 Bộ môn Hoá dược 190
33 Bộ mụn Quản lý và Kinh tế dược 196
VI Khoa cỏc chuyờn khoa  
34 Bộ môn Chẩn đoán hỡnh ảnh 205
35 Bộ mụn Da liễu 208
36 Bộ mụn Gõy mờ hồi sức 218
37 Bộ mụn Lao & Bệnh phổi 226
38 Bộ mụn Mắt 229
39 Bộ môn Phục hồi chức năng 235
40 Bộ mụn Tai - Mũi - Họng 241
41 Bộ mụn Tõm thần 247
42 Bộ mụn Thần kinh 255
43 Bộ mụn Truyền nhiễm 258
44 Bộ môn Ung thư 265
45 Bộ mụn Y học cổ truyền 268
46 Bộ môn Y học gia đỡnh 272
VII Khoa Răng - Hàm - Mặt  
47 Bộ mụn Nha khoa dự phũng và phỏt triển 278
48 Bộ môn Nha khoa cơ sở 284
49 Bộ mụn Nha khoa phục hồi 290
50 Bộ mụn Bệnh lý và phẫu thuật miệng - hàm mặt 295
VIII Bộ mụn Ngoại 299
IX Bộ mụn Nhi 333
X Bộ mụn Nội 361
XI Bộ mụn Phụ sản 403
TT Nội dung Trang
I Khoa Khoa học cơ bản  
1 Bộ môn Giáo dục thể chất 01
2 Bộ môn Hoá học 05
3 Bộ môn Lý luận chính trị 12
4 Bộ môn Ngoại ngữ 16
5 Bộ môn Sinh học 22
6 Bộ môn Toán - Tin 30
7 Bộ môn Lý - Lý sinh y học 35
II Khoa Y học cơ sở  
8 Bộ môn Giải phẫu bệnh 41
9 Bộ môn Giải phẫu học 44
10 Bộ môn Ký sinh trùng 48
11 Bộ môn Mô - Phôi học 51
12 Bộ môn Sinh hóa 57
13 Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch 61
14 Bộ môn Sinh lý học 67
15 Bộ môn Vi sinh 71
III Khoa Y tế công cộng  
16 Bộ môn Dịch tễ học 75
17 Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực phẩm 88
18 Bộ môn Sức khỏe môi trường - Sức khỏe nghề nghiệp 95
19 Bộ môn Y xã hội học 111
20 Bộ môn Y học cộng đồng 121
IV Khoa Điều dưỡng  
21 Bộ môn Điều dưỡng cơ bản 135
22 Bộ môn Huấn luyện kỹ năng y khoa 141
23 Bộ môn Quản lý điều dưỡng 145
24 Bộ môn Điều dưỡng Tâm thần 147
25 Bộ môn Điều dưỡng Bà mẹ - Trẻ em 150
26 Bộ môn Điều dưỡng cộng đồng 158
27 Bộ môn Điều dưỡng người trưởng thành 160
V Khoa Dược  
28 Bộ môn Bào chế - Công nghiệp dược 169
29 Bộ môn Dược lâm sàng 173
30 Bộ môn Dược liệu 180
31 Bộ môn Dược lý 185
32 Bộ môn Hoá dược 190
33 Bộ môn Quản lý và Kinh tế dược 196
VI Khoa các chuyên khoa  
34 Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh 205
35 Bộ môn Da liễu 208
36 Bộ môn Gây mê hồi sức 218
37 Bộ môn Lao & Bệnh phổi 226
38 Bộ môn Mắt 229
39 Bộ môn Phục hồi chức năng 235
40 Bộ môn Tai - Mũi - Họng 241
41 Bộ môn Tâm thần 247
42 Bộ môn Thần kinh 255
43 Bộ môn Truyền nhiễm 258
44 Bộ môn Ung thư 265
45 Bộ môn Y học cổ truyền 268
46 Bộ môn Y học gia đình 272
VII Khoa Răng - Hàm - Mặt  
47 Bộ môn Nha khoa dự phòng và phát triển 278
48 Bộ môn Nha khoa cơ sở 284
49 Bộ môn Nha khoa phục hồi 290
50 Bộ môn Bệnh lý và phẫu thuật miệng - hàm mặt 295
VIII Bộ môn Ngoại 299
IX Bộ môn Nhi 333
X Bộ môn Nội 361
XI Bộ môn Phụ sản 403