HIỆU TRƯ­­ỞNG TRƯ­­ỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 31/CP của Chính phủ ngày 04 tháng 4 năm 1994 về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định, nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Liên bộ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Thông báo số 23/TB-ĐHYD ngày 12/01/2016 về việc thực hiện các chế độ chính sách học kỳ II năm học 2015 - 2016 đối với sinh viên hệ chính quy đang học tại trường;

Căn cứ hồ sơ của sinh viên đề nghị xin hưởng chế độ miễn giảm học phí;

Theo đề nghị của ông Tr­­ưởng phòng Công tác HS-SV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn giảm học phí cho 484 sinh viên hệ Đại học và 02 sinh viên hệ Cao đẳng.

(có danh sách kèm theo)

Thời gian hưởng: 06 tháng (từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2016).

 

Điều 2. Các ông (bà) Tr­­ưởng phòng Công tác học sinh sinh viên, phòng Kế hoạch - Tài chính, các Phòng chức năng có liên quan và các sinh viên có tên trên căn cứ quyết định thi hành./. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng