Thay đổi thời gian nhận sản phẩm dự thi: Thay đổi từ ngày 06/4/2020 đến ngày 12/4/2020 sang ngày 10/4/2020 đến hết ngày 17/4/2020.

Xem chi tiết Thể lệ Hội thi tại đây;