Thời gian tổ chức thi: Ngày 12 tháng 4 năm 2020

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 28/2/2020 đến ngày 02/4 năm 2020

Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết;