Tin tức nổi bật:
Công khai lần 1

Báo cáo kết quả cập nhập thông tin theo Quy chế công khai

28/11/2018 14:11:49 - Lượt xem: 2797

Thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDDT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn số 2003/ĐHTN ngày 2/10/2018 của Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện quy chế công khai, Trường Đại học Y Dược báo cáo các nội dung thực hiện công khai đến ngày 13/11/2018 như sau:

Chi tiết