CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TUỔI TRẺ, NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020-2021  

1. Thời gian: 7h30, ngày 29/4/2021 chung cho các Tiểu ban.

2. Địa điểm: Chia theo Tiểu ban chuyên môn (13 tiểu ban)                    Download các TB

2.1. Tiểu ban: Nội – Nhi

Địa điểm: Phòng họp 3.1, Tầng 3 tòa nhà 11 tầng

2.2. Tiểu ban: Ngoại - Sản

Địa điểm: Phòng họp 6.4. - Tầng 6, tòa nhà 11 tầng

2.3. Tiểu ban:  Các chuyên khoa 1

Địa điểm: Văn phòng khoa Các chuyên khoa - Tầng 6, tòa nhà 11 tầng

2.4. Tiểu ban: Các chuyên khoa 2

Địa điểm: Phòng họp 7.4. - Tầng 7, tòa nhà 11 tầng

2.5. Tiểu ban: Dược 1

Địa điểm: Văn phòng khoa Dược - Tầng 9, tòa nhà 11 tầng

2.6. Tiểu ban: Dược 2

Địa điểm: Phòng họp 8.3 -Tầng 8, tòa nhà 11 tầng

2.7. Tiểu ban: Điều dưỡng 1

Địa điểm: Văn phòng Dự án - Tầng 6, tòa nhà 11 tầng

2.8. Tiểu ban: Điều dưỡng 2

Địa điểm: Phòng học thông minh 9.4 -Tầng 9, tòa nhà 11 tầng

2.9. Tiểu ban: Khoa học cơ bản 1

Địa điểm: Văn phòng khoa KHCB - Tầng 7, tòa nhà 11 tầng

2.10. Tiểu ban: Khoa học cơ bản 2

Địa điểm: Phòng đọc Sinh viên, Tầng 1, Thư viện

2.11. Tiểu ban: Y học cơ sở 1

Địa điểm: Văn phòng khoa Y học cơ sở - Tầng 7, tòa nhà 11 tầng

2.12. Tiểu ban: Y học cơ sở 2

Địa điểm: Bộ môn Giải phẫu, giảng đường YNHG201

2.13. Tiểu ban: Y tế công cộng

Địa điểm: Văn phòng khoa YTCC-Tầng 6, tòa nhà 11 tầng

3. Hình thức báo cáo: Trình diễn trên PowerPoint

4. Thời gian báo cáo: 12phút/1 báo cáo viên -        Hỏi và trả lời thời gian tối đa cho một báo cáo viên: 17 phút

5. Đánh giá: Theo phiếu chấm (Download phiếu chấm)

Ghi chú: Mỗi Tiểu ban sẽ chọn ra 01-02  đề tài tốt nhất để xét chọn  tham dự Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học, cao đẳng Y Dược Việt Nam lần thứ 21.