Xem chi tiết Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2022 - Đợt 2 - Đối tượng BSNT tại đây;

Xem chi tiết Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2022 - Đợt 2 - Đối tượng Chuyên khoa I tại đây;

Xem chi tiết Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2022 - Đợt 2 - Đối tượng Chuyên khoa II tại đây;