Đề án mở ngành Kỹ thuật Hình ảnh y học trình độ đại học;

Đề cương chi tiết các học phần thuộc CTĐT Kỹ thuật Hình ảnh y học trình độ đại học;