Đề án mở ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng trình độ đại học;

Đề cương chi tiết các học phần thuộc CTĐT Kỹ thuật Phục hồi chức năng trình độ đại học;