Danh mục đề tài KH&CN cấp Bộ, Đại học từ 2012-2016