Xem chi tiết Quyết định về việc thành lập các Tiểu ban giám khảo Hội nghị tại đây;

Xem chi tiết Quyết định thay đổi cán bộ làm Ủy viên tại các Tiểu ban Hội nghị tại đây;

Xem chi tiết Chương trình Hội nghị tại đây;