I. Yêu cầu về hồ sơ (dành cho học viên sau đại học)

Hồ sơ xin đánh giá đạo đức NCYSH trình HĐĐĐ Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên bao gồm đầy đủ các tài liệu sau:

   1) Bìa hồ sơ (Mẫu 01)

   2) Đơn xin đăng ký xét duyệt đạo đức (Phụ lục 6)

   3) Bảng kiểm lựa chọn quy trình xem xét đạo đức (Phụ lục 10)

   4) Nếu nghiên cứu cần phải xem xét theo quy trình đầy đủ, cần hoàn thành Bảng kiểm dành cho nghiên cứu xét duyệt theo quy trình đầy đủ (Phụ lục 11)

   5) Đề cương luận văn/luận án nghiên cứu theo mẫu qui định

   6) Bộ công cụ nghiên cứu (nếu chưa có trong đề cương nghiên cứu)

   7) Trang thông tin giới thiệu nghiên cứu và Giấy đồng ý tham gia nghiên cứu (Mẫu 02)

   8) Đối với NCYSH nghiên cứu về một sản phẩm (như một loại thuốc hoặc thiết bị đang được kiểm nghiệm) cần phải có hồ sơ chứng minh về tính an toàn, hồ sơ về dược lý, dược phẩm (giấy phép chứng nhận sản phẩm, giấy phép lưu hành sản phẩm), kết quả nghiên cứu độc tính trường diễn, bán trường diễn, kết quả điều trị mới nhất …

   9) Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa tập huấn về Phương pháp nghiên cứu khoa học và Đạo đức trong nghiên cứu (nếu có)

   10) Sơ yếu lý lịch khoa học học viên (Mẫu 03/hoặc có thể làm theo mẫu của học viên)  

   11) Các giấy tờ liên quan (giấy tờ chứng minh đề cương được phê duyệt, giấy tờ chứng mình nghiên cứu đã được thông qua đạo đức của các đơn vị khác...)

   12) Bảng kiểm đánh giá đề cương đăng ký  xét duyệt thông qua đạo đức nghiên cứu (Phụ lục H02)

II. Một số tài liệu tham khảo 

   1. Hướng dẫn quốc gia về đạo đức nghiên cứu y sinh học

   2. Hướng dẫn hoàn thành phụ lục 10

   3. Hướng dẫn hoàn thành phụ lục 11

III. Số lượng hồ sơ
   - Đối với mỗi một đề tài cần nộp 01 bộ hồ sơ gốc và 05 bộ hồ sơ photo (có thể in/photo 2 mặt)
   - Mỗi bộ hồ sơ cần sắp xếp tài liệu theo thứ tự theo yêu cầu về hồ sơ (Lưu ý: Mỗi hồ sơ đựng trong 01 túi hồ sơ/clearbag)

IV. Địa điểm nộp hồ sơ
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên (tầng 4, Nhà điều hành 11 tầng).

V. Lệ phí
Thực hiện theo Quyết định số 918a/QĐ-ĐHYD ngày 7/7/2017 về việc Quy định một số nội dung và định mức thu, chi cho hoạt động của Hội đồng đạo đức y sinh học cấp cơ sở, mỗi đề tài khi nộp hồ sơ xin đánh giá đạo đức trong nghiên cứu nộp: 625,000đ (Sáu trăm hai mươi lăm nghìn đồng) lệ phí.

Địa chỉ nộp lệ phí: tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên (tầng 2 – Nhà điều hành 11 tầng).