Đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo kết quả bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2015 - 2016 tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị mình. Các tập thể, cá nhân có ý kiến thắc mắc hoặc kiến nghị đề nghị gửi bằng văn bản về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Nhà trường (Phòng Hành chính - Tổ chức) trước 11h00 phút ngày 08/7/2016./.

Kết quả bình xét: tải về