Kết quả tuyển sinh Chuyên khoa I : xem tại đây;

 

Kết quả tuyển sinh Chuyên khoa II : xem tại đây;

 

Kết quả tuyển sinh Bác sĩ Nội trú : xem tại đây;