Kính gửi: Các phòng, khoa, bộ môn trong toàn trường.

  Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”; thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017, Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Đại học Thái Nguyên đã tổ chức họp xét và công bố danh sách các ứng viên (có danh sách và tóm tắt thành tích kèm theo) để lấy ý kiến dư luận. Danh sách được niên yết công khai trên bảng tin tại sảnh nhà điều hành Đại học Thái Nguyên, sảnh Nhà 11 tầng Trường Đại học Y - Dược đến hết ngày 15/02/2017 đồng thời được đăng tải trên website của Nhà trường và Đại học Thái Nguyên.

Mọi ý kiến phản hồi về ứng viên NGND, NGƯT được viết thành văn bản và gửi về Ban Thư ký Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Đại học Thái Nguyên qua Ban Pháp chế và Thi đua, Đại học Thái Nguyên (Phòng 316, tầng 3, Nhà điều hành Đại học Thái Nguyên; Email: banpctd@tnu.edu.vn)./.

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

(Đã ký)  

PGS.TS Trịnh Xuân Tráng