1. Cấp Bộ

- Đề xuất

- Thuyết minh

2. Cấp Đại học

- Đề xuất

- Thuyết minh

3. Cấp Trường

- Thuyết minh Cán bộ

- Thuyết minh SV

- BB Tổng hợp