Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết;

Các file đính kèm thông báo: - Biểu mẫu nâng lương đợt 1.2023

    -Quyết định số 99/QĐ-ĐHTN Quy định về việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động của Đại học Thái Nguyên