Xem chi tiết Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 tại đây;