Kính gửi cán bộ, giảng viên Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên. Để phục vụ cho việc đăng tin bài lên website được thuận lợi, Ban biên tập hướng dẫn thể lệ đăng tin bài như sau:

1. Chủ đề: là các tin tức sự kiện hoạt động của nhà trường, khoa, bộ môn, công trình nghiên cứu khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật, quản lí giáo dục, các bài tổng quan giới thiệu thành tựu khoa học mới của các nhà khoa học trong và ngoài trường, tài liệu tham khảo ....

2. Hình thức, nội dung

2.1. Định dạng và ngôn ngữ trình bày.

-  Sử dụng kiểu chữ thường, Font chữ Times New Roman, Size 13 trên khổ giấy A4.

-  Trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh (nếu trình bày bằng tiếng Anh thì phải có 2 bản tiếng Việt và tiếng Anh, ở cuối bài viết tiếng Anh phải có thông tin người dịch và chữ ký xác nhận nội dung dịch do phòng QLKH & QHQT).

2.2. Nội dung

-  Phải có tên của tin hoặc bài

-  Phải có tóm tắt nội dung (khoảng 40 – 100 từ), để trình bày tại trang website chính.

-  Nội dung bài viết nên trong khoảng dưới 2 trang; những bài nhiều trang hơn thì chỉ trình bày ở dạng “tải về” hay file dính kèm (không nhanh chóng bằng đọc trực tiếp tại website).

-  Có chức danh, tên tác giả, và nguồn lấy tin. -  File đính kèm nếu có cần để ở định dạng PDF.

-  Nếu có ảnh minh họa tin, bài, thì tác giả gửi theo định dạng *.jpg (gửi riêng, không paste vào file word); đánh số thứ tự ảnh 1, 2, 3... và phải có ghi chú thích ảnh bằng cho từng bức trong file word ở cuối tin.

3. Qui định khác

- Đối với nguồn tin trên Internet cần copy nguyên đường link và ghi chú ngày download, ngày truy cập...

- Đối với các bài tổng quan cần có đầy đủ các tài liệu tham khảo và nguồn số liệu đã được trích dẫn trong bài. Tác giả bài tổng quan được ghi rõ chức danh, học hàm, học vị, chuyên ngành, cơ quan hoặc hội chuyên khoa ở phần cuối trang đầu tiên của bài tổng quan.

- Các thông tin, bài dịch cần ghi rõ xuất xứ của nguồn tài liệu và các thông tin biên dịch. Đối với bài dịch cần chụp hoàn toàn văn bản bài báo tiếng nước ngoài gửi kèm bài dịch.

- Khi gửi bài cho Ban biên tập, mỗi bài phải in thành hai bản trên giấy A4, kèm theo file mềm.

- Tác giả chịu trách nhiệm trước Ban biên tập, công luận và những quy định liên quan đến Luật báo chí và Quyền tác giả.

- Tác giả hoặc tác giả chính trong nhóm tác giả cần ghi địa chỉ, số điện thoại vào cuối bài để liên lạc.

Ban biên tập website