Để tổ chức cho sinh viên đào tạo theo tín chỉ đăng ký lịch học học kỳ 1 năm học 2016 - 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược thông báo kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

1. Sinh viên các lớp đào tạo theo tín chỉ xem lịch học tại trang đăng ký học trực tuyến:daotao.tnu.edu.vn/dhyd/

2. Cố vấn học tập hướng dẫn cho sinh viên đào tạo theo tín chỉ đăng ký lịch học trên phiếu đăng ký học phần và ký duyệt phiếu đăng ký học phần theo các quy định, quy chế.

3. Phòng Đào tạo, phòng Công nghệ thông tin - Thư viện tổ chức cho sinh viên đăng ký trực tuyến trên mạng theo thời gian cụ thể như sau:

- K44, YHDP5, RHM4, CĐ KTNXK6: từ 18h ngày 30/5/2016 đến 5/6/2016.

- CTY45, CTD13: từ 18h ngày 31/5/2016 đến 6/6/2016.

- K45, ĐHD8, RHM5, YHDP6: từ 18h ngày 1/6/2016 đến 7/6/2016.

- CTY46, CTD14: từ 18h ngày 2/6/2016 đến 8/6/2016.

- CTY47, CTD15: từ 18h ngày 3/6/2016 đến 9/6/2016.

- K46, YHDP7, RHM6, ĐHD9, CNĐDCQ10: từ 18h ngày 4/6/2016 đến 10/6/2016.

- K47, YHDP8, RHM7, ĐHD10, CNĐDCQ11: từ 18h ngày 5/6/2016 đến 11/6/2016.

- K48, YHDP9, RHM8, ĐHD11, CNĐDCQ12: từ 18h ngày 6/6/2016 đến 12/6/2016.

4. Từ ngày 6/6/2016 đến ngày 19/6/2016 sau khi kết thúc thời gian đăng ký học, sinh viên nộp đơn đăng ký bổ sung các học phần còn thiếu tại phòng Đào tạo (quá hạn trên phòng Đào tạo không nhận đơn bổ sung học phần).

5. Từ ngày 6/6/2016 đến ngày 3/7/2016 phòng Đào tạo xử lý kết quả đăng ký học phần của sinh viên.

6. Từ 1/7/2016 – 3/7/2016: khóa CT45, K44, K45, YHDP6, RHM4, RHM5 tự in lịch học; từ ngày 25/7/2016 – 31/7/2016 các khóa còn lại tự in lịch học năm học 2016 – 2017.  Trong thời gian in lịch học nếu sinh viên còn có những vướng mắc về lịch học sẽ trực tiếp đến phòng Đào tạo để được giải quyết (Phòng Đào tạo chỉ chịu trách nhiệm với lịch học được sinh viên in trong thời gian quy định vì thời điểm trước đó phòng Đào tạo còn phải xử lý các đăng ký lịch học của sinh viên).

Ghi chú:

1. Với các học phần lâm sàng, sinh viên cần đăng ký học phần lý thuyết đi kèm với học phần thực hành, các học phần khác nhau phải học ở các giai đoạn khác nhau (Ví dụ: Nội LT phải đăng ký cùng Nội TH, Ngoại LT phải đăng ký cùng Ngoại TH), cụ thể như sau:

Y6K44:         

Lớp A đăng ký vào lớp 1

            Lớp B đăng ký vào lớp 2

Lớp C đăng ký vào lớp 3

Lớp D đăng ký vào lớp 4

Lớp E đăng ký vào lớp 5

Lớp G đăng ký vào lớp 6

Lớp H đăng ký vào lớp 7

Lớp I đăng ký vào lớp 8

Y5K45 + YHDP6:  

Lớp A đăng ký vào lớp 1 hoặc 2

Lớp B đăng ký vào lớp 3 hoặc 4

Lớp C đăng ký vào lớp 5 hoặc 6

Lớp D đăng ký vào lớp 7 hoặc 8

Lớp E đăng ký vào lớp 9 hoặc 10

Lớp G đăng ký vào lớp 11 hoặc 12

Lớp H đăng ký vào lớp 13 hoặc 14

Lớp I đăng ký vào lớp 15 hoặc 16

YHDP6 đăng ký vào lớp 17 hoặc 18

Y4K46 + YHDP7:  

Lớp A đăng ký vào lớp 1

            Lớp B đăng ký vào lớp 2

Lớp C đăng ký vào lớp 3

Lớp D đăng ký vào lớp 4

Lớp E đăng ký vào lớp 5

Lớp G đăng ký vào lớp 6

Lớp H đăng ký vào lớp 7

Lớp I đăng ký vào lớp 8

Lớp K đăng ký vào lớp 9

YHDP7A đăng ký vào lớp 10

YHDP7B đăng ký vào lớp 11

CT45:

Lớp A đăng ký vào lớp 1 hoặc 2                Lớp B đăng ký vào lớp 3 hoặc 4

Lớp C đăng ký vào lớp 5 hoặc 6                Lớp D đăng ký vào lớp 7 hoặc 8

Lớp E chia thành 8 nhóm đăng ký cùng các lớp khác.

CT46:           

Lớp A đăng ký vào lớp 1 hoặc 2

Lớp B đăng ký vào lớp 3 hoặc 4

Lớp C đăng ký vào lớp 5 hoặc 6

Lớp D đăng ký vào lớp 7 hoặc 8

Lớp E đăng ký vào lớp 9 hoặc 10

Lớp G đăng ký vào lớp 11 hoặc 12

Lớp H đăng ký vào lớp 13 hoặc 14

Sinh viên không đăng ký đúng sẽ bị hủy kết quả đăng ký học.

2. Đối với các học phần có điều kiện tiên quyết, các học phần tiên quyết phải đạt từ điểm D trở lên sinh viên mới được đăng ký. Chương trình đào tạo và các học phần tiên quyết có trên trang đăng ký học (sinh viên cố tình đăng ký sẽ bị hủy kết quả học).

3. Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt, học cải thiện điểm thuộc hệ tín chỉ đều phải đăng ký trực tuyến theo thông báo. Tất cả sinh viên có học lực bình thường và học lực khá được đăng ký tối đa không quá 22 tín chỉ/học kỳ; các sinh viên có học lực yếu, các sinh viên đang trong tình trạng cảnh báo học vụ chỉ được phép đăng ký từ 10 đến 14 tín chỉ/học kỳ.