Xem nội dung thông báo và danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển tại đây;