1. Thời gian nhận đơn: Từ ngày 08/8/2016 đến ngày 19/8/2016

2. Lệ phí: 15.000đồng/môn

3. Địa điểm nhận đơn: Khoa Khoa học cơ bản - Tầng 7, nhà điều hành 11 tầng Vậy phòng Đào tạo thông báo để thí sinh xin phúc khảo bài thi biết và thực hiện./.

Thái Nguyên, ngày 05 tháng 8 năm 2016

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG      

TS. Trịnh Văn Hùng