Xem chi chi tiết Thông báo quy định về việc tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa K45, Dược sĩ đại học K9 đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2018 tại đây

Xem chi tiết Thông báo về việc mời nam sinh viên tốt nghiệp ngành Y khoa K45 và ngành dược sĩ K9 tập trung nghe phổ biến kế hoạch đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2018 tại đây;