Căn cứ vào kế hoạch đào tạo Sau đại học năm học 2016 – 2017;

Căn cứ vào lịch thi tuyển sinh và lịch thi tốt nghiệp Sau đại học năm 2016, phòng Đào tạo thông báo thay đổi lịch giảng đường của các lớp sinh viên có liên quan như sau:

Lớp Môn học/thi Lịch cũ Lịch mới
  Sáng ngày 20/8/2016  
CTY46+CTD14_Lớp 02 Dịch tễ 1 Tiết 6,7/GĐ: YGDB201 Tiết 6,7/GĐ: YGDA420
K44 (học lại)_Lớp 02 Tiếng anh 4 Tiết 8,9 /GĐ: YGDB306 Tiết 8,9/GĐ: YGDA420
ĐHD9 (học lại)_Lớp 01 Tiếng anh 4 Tiết 6,7/GĐ: YGDA407 Tiết 6,7/GĐ: YGDA419
K44 (học lại)_Lớp 01 TC&QLYT-CTYTQG Tiết 8,9/GĐ: YGDB511 Tiết 8,9/GĐ: YGDA419
CTY45_ Nhóm 07 Nhi BHLT Ca thi: 9h15 – 11h15GĐ: YGDB201 Ca thi: 15h15 – 17h15GĐ: YGDB201
CTY45_ Nhóm 08 Nhi BHLT Ca thi: 9h15 – 11h15GĐ: YGDB202 Ca thi: 15h15 – 17h15GĐ: YGDB202
CTY45_ Nhóm 01 Nội BLLT1 Ca thi: 9h15 – 11h15GĐ: YGDB203 Ca thi: 15h15 – 17h15GĐ: YGDB203
CTY45_ Nhóm 02 Nội BLLT1 Ca thi: 9h15 – 11h15GĐ: YGDB304 Ca thi: 15h15 – 17h15GĐ: YGDB304
CTY45_ Nhóm 05 Sản BHLT Ca thi: 9h15 – 11h15GĐ: YGDB305 Ca thi: 15h15 – 17h15GĐ: YGDB305
CTY45_ Nhóm 06 Sản BHLT Ca thi: 9h15 – 11h15GĐ: YGDB306 Ca thi: 15h15 – 17h15GĐ: YGDB306
CTY45_ Nhóm 03 Ngoại BLLT1 Ca thi: 9h15 – 11h15GĐ: YGDB407 Ca thi: 15h15 – 17h15GĐ: YGDB407
CTY45_ Nhóm 04 Ngoại BLLT1 Ca thi: 9h15 – 11h15GĐ: YGDB408 Ca thi: 15h15 – 17h15GĐ: YGDB408
Lớp Môn học/thi Lịch cũ Lịch mới
  Chiều ngày 21/8/2016  
ĐHD9 (học lại)_Lớp 01 Tiếng anh 4 Tiết 6,7/GĐ: YGDB203 Tiết 6,7/GĐ: YGDA101
  Chiều ngày 27/8/2016 
K44 (học lại)_Lớp 02 Tiếng anh 4 Tiết 8,9 /GĐ: YGDB306 Tiết 8,9/GĐ: YGDA104
ĐHD9 (học lại)_Lớp 01 Tiếng anh 4 Tiết 6,7/GĐ: YGDA407 Tiết 6,7/GĐ: YGDA104
  Sáng ngày 28/8/2016 
CNĐDTC12 Vật lý lý sinh Tiết 1,2 /GĐ: YGDB409 Tiết 1,2/GĐ: YGDA207
CNĐDTC12 Di truyền Tiết 3,4/GĐ: YGDB409 Tiết 3,4/GĐ: YGDA207
  Chiều ngày 28/8/2016  
ĐHD9 (học lại)_Lớp 01 Tiếng anh 4 Tiết 6,7/GĐ: YGDB203 Tiết 6,7/GĐ: YGDA101
CNĐDTC12 Nguyên lý cơ bản 2 Tiết 8,9/GĐ: YGDB409 Tiết 3,4/GĐ: YGDA207