Thời gian, phương thức tuyển sinh:

- Tuyển sinh đợt 1: Ngày 08-09/5/2023.

- Tuyển sinh đợt 2: Ngày 02-03/10/2023.

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết;