Căn cứ Công văn số 2131/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày 16/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét chọn và giáo thiệu nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu;

Thực hiện Công văn số 864/ĐHTN-PCTĐ ngày 30/5/2016 của Đại học Thái Nguyên về việc xét chọn, giới thiệu nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu;

Căn cứ Biên bản họp cuộc ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên, Hội đồng thi đua khen thưởng Trường Đại học Y - Dược kính đề nghị Hội đồng Thi đua Khen thưởng Đại học Thái Nguyên trình Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu PGS.TS Nguyễn Văn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên tham dự chương trình Tôn vinh nhà giáo tiêu biểu và tham dự chương trình Truyền hình trực tiếp “Thay lời tri ân” chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016.

Trường Đại học Y - Dược trân trọng cảm ơn./.