Kính gửi: Các phòng chức năng, Khoa, Bộ môn trực thuộc;
Các lớp học sinh, sinh viên.
Căn cứ Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Hướng dẫn số 134/VPHĐBCQG -PL của Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia ngày 7 tháng 3 năm 2016 về việc tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử.
Căn cứ biên bản họp Ban Giám hiệu với các phòng chức năng ngày 04/4/2016 về việc triển khai công tác bầu cử đối với sinh viên.
Để thực hiện tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp sẽ diễn ra vào ngày 22/05/2016, Ban Giám hiệu thông báo tới các đơn vị trong toàn trường, các lớp học sinh, sinh viên kế hoạch triển khai như sau:
1- Tất cả học sinh, sinh viên trong toàn trường đều phải tham gia bỏ phiếu tại nơi thường trú hoặc tạm trú và phải xuất trình thẻ cử tri đã được các Tổ bầu cử đóng dấu “ đã bỏ phiếu” để Nhà trường kiểm tra.
2- Sinh viên các lớp năm cuối khóa hiện đang đi thực tế tốt nghiệp tại các tỉnh, khai báo và lập danh sách cử tri tại nơi đang tạm trú để tham gia bỏ phiếu tại địa phương đang đi thực tế trong ngày 22/05/2016. Đến ngày 24/5/2016, sinh viên có mặt tại trường để tiếp tục chương trình học tập.
3- Sinh viên lớp Cao đẳng kỹ thuật xét nghiệm VSATTP khóa 5 ( đi thực tế tốt nghiệp từ ngày 09/5/2016 đến 19/6/2016 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên) tham gia bỏ phiếu tại nơi hiện đang thường trú, tạm trú.
4- Sinh viên các lớp Cử nhân điều dưỡng chính quy K9 (đi thực tế tốt nghiệp từ ngày 21/3/2016 đến 12/6/2016 tại Uông Bí – Quảng Ninh) khai báo và tham gia bỏ phiếu tại Quảng Ninh.
5- Sinh viên các lớp Cử nhân điều dưỡng hệ vừa làm vừa học K9 (đi thực tế tốt nghiệp từ ngày 09/5/2016 đến 30/7/2016 tại Uông Bí – Quảng Ninh) khai báo và tham gia bỏ phiếu tại Quảng Ninh.
6- Sinh viên đang ở nội trú tại trường do phòng Công tác HSSV lập danh sách cử tri, tham gia bỏ phiếu tại Tổ bầu cử ở trường.
7- Phòng Đào tạo và các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm sắp xếp lịch thi phù hợp trong thời gian diễn ra bầu cử để đảm bảo kế hoạch học tập và tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.
8- Trong thời gian diễn ra bầu cử, Nhà trường không giải quyết cho sinh viên về nghỉ phép (trừ những trường hợp đặc biệt)
Nhận được thông báo này, yêu cầu các đơn vị và sinh viên trong toàn trường thực hiện nghiêm túc.