Thực hiện Công văn số 643/ĐHTN-PCTĐ ngày 27/4/2016 của Đại học Thái Nguyên về việc triển khai xét “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016”, Trường Đại học Y - Dược đề nghị các phòng, khoa, bộ môn trực thuộc trường thực hiện một số nội dung sau:

1. Phổ biến tiêu chuẩn xét “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016” tới toàn thể cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động trong đơn vị.  

Đề cử những cá nhân, tập thể có đủ tiêu chuẩn để Hội đồng Thi đua, khen thưởng Nhà trường xem xét, trình Đại học Thái Nguyên.

2. Danh sách đề nghị xét “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016” đề nghị gửi về Phòng Hành chính - Tổ chức trước ngày 05/5/2016.

Tiêu chuẩn xét chọn “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016” thực hiện theo quy định của Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam (có văn bản kèm theo). Đề nghị các phòng, khoa, bộ môn thuộc trường triển khai theo đúng thời gian quy định./.