1. Trường hợp cán bộ tự ý bỏ coi thi khi đã có quyết định phân công của Nhà trường thì ngoài việc bị trừ điểm theo quy định sẽ bị hạ thêm một bậc khi đánh giá xếp loại (áp dụng kể từ ngày 01/7/2016).

2. Các Hội đồng Thi đua Khen thưởng cấp cơ sở, Trưởng các đơn vị trong toàn trường khi đánh giá cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị mình cần tập trung vào đánh giá hiệu quả, chất lượng hoàn thành công việc được phân công. Các trường hợp bị trừ điểm, yêu cầu các đơn vị ghi cụ thể lý do trừ điểm, gồm: Nội dung, mức độ và số lần sai sót, vi phạm. Nội dung này đã được Hội đồng Thi đua Khen thưởng Nhà trường nhắc nhở tuy nhiên các đơn vị vẫn chưa thực hiện đầy đủ. Nhà trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện trong những tháng tiếp theo.

3. Việc đánh giá, xếp loại đối với các giảng viên, kỹ thuật viên, y công trong những tháng có lịch nghỉ hè vẫn được thực hiện bình thường theo đúng quy định./.