Căn cứ công văn của Đại học Thái Nguyên ngày 20 tháng 12 năm 2016 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

          Nhà trường đề nghị các phòng chức năng, Bệnh viện trường và các tổ chức đoàn thể  xây dựng kế hoạch và dự toán chi tiết năm 2017 của đơn vị mình (biểu mẫu thực hiện đề nghị các đơn vị download file mềm tại mục mẫu biểu của website phòng Kế hoạch tài chính với tên file là: bieumaudutoan2017-DHTN).

          Bản dự toán của các đơn vị yêu cầu tổng hợp thành 01 file lấy theo tên đơn vị đơn vị hoàn thành trước ngày 05/01/2017, gửi về phòng Kế hoạch tài chính cả file điện tử và bản cứng (file điện tử gửi theo địa chỉ email: nguyentiendungydtn@gmail.com) để phòng Kế hoạch tài chính tổng hợp và trình Ban giám hiệu báo cáo Đại học Thái Nguyên đúng thời gian quy định.

          Đề nghị trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai và thực hiện theo thông báo này.

(Bấm vào đây để tải về biểu mẫu)

 

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 12 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

GS.TS Nguyễn Văn Sơn (đã ký)