Phòng Đào tạo thông báo việc phúc khảo bài thi Tiếng Anh trình độ A2, đợt 2 năm 2016, kỳ thi ngày 24/1/2016 như sau:

1. Thời gian nhận đơn: Từ ngày 11/5/2016 đến ngày 24/5/2016

          2. Lệ phí: 15.000đồng/môn

          3. Địa điểm nhận đơn: Khoa Khoa học cơ bản, tầng 7, nhà điều hành 11 tầng

          Vậy phòng Đào tạo thông báo để thí sinh xin phúc khảo bài thi biết và thực hiện./.

Thái Nguyên, ngày 11 tháng 5 năm 2016

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

TS. Trịnh Văn Hùng