Tên luận án: "Đặc điểm dịch tễ học bệnh tay chân miệng và hiệu quả một số giải pháp can thiệp phòng chống dịch tại tỉnh Thái Nguyên".

Chuyên ngành đào tạo: Y tế công cộng

Mã số:  9720701.

Người hướng dẫn khoa học:                                 

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn;                                                       

PGS.TS. Hạc Văn Vinh.

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y - Dược;

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên;

Kính đề nghị Quý Phòng cho đăng tải Luận án của NCS lên web Nhà trường.

Phòng Đào tạo trân trọng cảm ơn!

Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết;