Đại hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của công đoàn, Đại hội công đoàn các cấp là dịp sinh hoạt chính trị rộng rãi của cán bộ, đoàn viên công đoàn nhằm xem xét, thảo luận, đánh giá hoạt động của Công đoàn, kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn, Nghị quyết đại hội công đoàn cấp trên trong nhiệm kỳ đã qua, từ đó định ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tiếp theo; bầu Ban chấp hành công đoàn và đại biểu dự Đại hội công đoàn cấp trên. Đồng thời, thống nhất ý chí, bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.

Thông qua đại hội công đoàn các cấp, tìm ra giải pháp khắc phục hạn chế, tiếp thu những kinh nghiệm, phương thức, cách thức tổ chức và hoạt động hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đoàn viên nhằm đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, tập hợp rộng rãi cán bộ, công chức, viên chức, lao động vào tổ chức công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Lựa chọn, bầu vào ban chấp hành công đoàn những đoàn viên có tâm huyết, nhiệt tình, thực sự đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động; có khả năng tổ chức thực hiện tốt các chức năng của công đoàn cơ sở, đặc biệt là chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và lao động.

Công đoàn Trường Đại học Y - Dược là Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Đại học Thái Nguyên, được hình thành cùng với sự thành lập của Nhà trường. Hiện nay, tổ chức Công đoàn Nhà trường gồm 11 Công đoàn bộ phận, 04 tổ Công đoàn trực thuộc với 548 đoàn viên. Ban Chấp hành Công đoàn trường gồm 15 đồng chí uỷ viên, trong đó 5 đồng chí trong Ban Thường vụ.

Hoạt động công đoàn Trường Đại học Y - Dược có các điều kiện thuận lợi như: Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Công đoàn Đại học Thái Nguyên, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, sự đoàn kết, nhất trí của đoàn viên trong nhà trường để Công đoàn Trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Mỗi đoàn viên công đoàn đều nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ khi tham gia tổ chức công đoàn; luôn chủ động đóng góp ý kiến nhằm xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, văn minh, văn hóa từ đó xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Nhiều cá nhân có năng khiếu trong các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao đã góp phần làm cho hoạt động công đoàn ngày càng phong phú; lập thành tích cao cho tập thể công đoàn nhà trường.

Tuy nhiên, cũng có một số yếu tố khách quan ảnh hưởng đến các hoạt động của Công đoàn Trường, đó là: Nhiệm kỳ 2017-2023 là nhiệm kỳ gắn liền với nhiều thay đổi trong Luật Giáo dục Đại học, đổi mới chương trình đạo tạo… từ đó đặt ra nhiều thách thức cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Dịch bệnh COVID-19 đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của CBVC, NLĐ; việc tổ chức các hoạt động của Công đoàn bị hoãn hủy. Chế độ chính sách tiền lương cho CBVC, NLĐ còn thấp so với giá cả thị trường dẫn đến một số cán bộ chưa thực sự yên tâm công tác.

Các yếu tố chủ quan cũng ảnh hưởng đến các hoạt động của Công đoàn Trường, đó là: Cán bộ làm công tác công đoàn đều kiêm nhiệm, nên thời gian cống hiến cho hoạt động công đoàn còn hạn chế. Một số cán bộ công đoàn nhận thức chưa đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, vai trò của công đoàn nên đôi khi hoạt động thiếu tính sáng tạo; một bộ phận công đoàn viên chưa thực sự quan tâm đến các công việc chung nên tập thể gặp khó khăn khi hoạt động cần sự tham gia của nhiều người. Kinh phí dành cho hoạt động công đoàn còn hạn hẹp dẫn tới việc tổ chức cho các hoạt động phong trào, giao lưu, tham quan học tập kinh nghiệm còn hạn chế. Phần lớn đoàn viên là cán bộ trẻ, tỷ lệ nữ giới chiếm hơn 60% đã ít nhiều ảnh hưởng không nhỏ đến việc tham gia các hoạt động của công đoàn nói riêng và hoạt động đoàn thể nói chung.

Đánh giá chung về tình hình đời sống, thực hiện chế độ, chính sách trong nhiệm kỳ 2017-2023 Công đoàn Trường nhận thấy: Các chế độ chính sách của CBVC, NLĐ được thực hiện đầy đủ và kịp thời; đời sống về vật chất, tinh thần của CBVC, NLĐ  được giữ vững, ổn định. Trong khối Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Y - Dược là một trong những trường có quỹ phúc lợi ổn định và cao. Các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, dân chủ, đoàn kết, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Căn cứ văn bản các cấp và theo điều kiện thực tiễn của đơn vị, nhiệm kỳ 2017-2023 Công đoàn Trường Đại học Y - Dược đã ban hành các quy định phù hợp toàn thể đoàn viên và có quy định riêng đối với: đoàn viên đang trong quá trình học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; đoàn viên có thu nhập chưa ổn định, thấp so với giá trị tiêu dùng của thị trường; đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Ban Chấp hành công đoàn Trường đã đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 với mục tiêu: Xây dựng tổ chức công đoàn phát triển vững mạnh toàn diện, có khả năng thích ứng và giải quyết những vấn đề đặt ra, góp phần thực hiện tốt sứ mạng và tầm nhìn của. Nhà trường. Tiếp tục thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC, NLĐ; tăng cường phát triển lợi ích của đoàn viên công đoàn; đổi mới và triển khai có chiều sâu các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo và người lao động; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; hoàn thiện phương thức phục vụ, phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh; góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.

Để thực hiện phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, Đại hội tiếp tục phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trong đó tập trung phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”, tiến tới xây dựng “Trường học hạnh phúc”. Tập trung vào một số nội dung lớn:

- Chăm lo thiết thực cho CBVC, NLĐ, phát triển lợi ích đoàn viên thông qua các chương trình ưu đãi đoàn viên do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức, quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa, xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, an toàn, thân thiện.

- Tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn các cấp, nâng tầm cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Khẩu hiệu hành động của Công đoàn Trường trong nhiệm kỳ 2023-2028 là: “Đoàn kết - Đổi mới - Dân chủ - Phát triển”.

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, Ban chấp hành công đoàn Trường đã xây dựng kế hoạch, ra quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ cho các Tiểu ban thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. Dự kiến Đại hội lần thứ XX nhiệm kỳ 2023-2028 Công đoàn Trường Đại học Y - Dược sẽ được tổ chức vào sáng ngày 27/5/2023.

Tiểu ban tuyên truyền đại hội