Bấm vào đây để tải về toàn văn thông báo. (Update ngày 29/11/2016)