Thứ 7, ngày 17/11/2018
  • Tiếng Việt
  • English
Công Khai

Công khai Tài chính Năm học 2017 - 2018

08/10/2018 08:00:22 - Lượt xem: 147

Công khai Tài chính theo Thông tư số 36/2017/TT-BGD ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

Công khai Tài chính năm 2017

10/07/2018 22:11:52 - Lượt xem: 377

Công khai Tài chính theo Thông tư số 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 07/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

Biểu 21: công khai chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

29/06/2018 15:40:34 - Lượt xem: 377

Biểu 22: công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

29/06/2018 15:39:13 - Lượt xem: 437

Biểu 23: công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

29/06/2018 15:39:03 - Lượt xem: 383

Biểu 24: công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

29/06/2018 15:38:36 - Lượt xem: 248

Biểu 6: Công khai số lượng sinh viên các hệ chính quy của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017-2018

29/06/2018 07:49:05 - Lượt xem: 299

Biểu 9: công khai danh sách các tiến sĩ tham gia CTĐT

18/05/2018 08:28:12 - Lượt xem: 491

Biểu 8: danh sách giảng viên

18/05/2018 08:22:00 - Lượt xem: 489

Biểu 7: công khai cán bộ giảng viên tham gia từng chương trình đào tạo

18/05/2018 08:19:59 - Lượt xem: 449

Công văn về việc 3 công khai

18/05/2018 08:13:34 - Lượt xem: 451

Biểu tổng hợp

18/05/2018 08:08:33 - Lượt xem: 321

Báo cáo 3 công khai

15/05/2018 07:13:48 - Lượt xem: 320

Phụ lục 2: Danh sách SVTN được khảo sát 2016

23/04/2018 15:58:18 - Lượt xem: 660

Phụ lục 4: dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh

23/04/2018 15:55:23 - Lượt xem: 538