Tải về tại đây

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC 2017-2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017  

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Hội Cựu chiến binh (CCB) trường Đại học Y - Dược (ĐHYD) được thành lập ngày 10 tháng 12 năm 2010 theo Quyết định số 01/QĐ-CCB của Chủ tịch Hội CCB ĐHTN với 44 Hội viên. Ngày 06 tháng 1 năm 2011, Hội CCB trường ĐHYD đã tổ chức Đại hội Hội CCB trường lần thứ nhất với 44 hội viên. Ngày 12 tháng 5 năm 2017, Hội CCB trường ĐHYD đã tổ chức Đại hội Hội CCB trường lần thứ hai với 26 hội viên. Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 3 đồng chí (trong đó có 1 Chủ tịch, 1 phó Chủ tịch và 1 Uỷ viên). Hiện tại Hội CCB trường ĐHYD có 26 đồng chí (nam: 25, nữ: 1); Trình độ học vấn- chức danh: Phó giáo sư 5 đ/c; Tiến sĩ: 6 đ/c; Thạc sĩ: 2 đ/c; Cán bộ quản lý (Đảng- Chính quyền- Đoàn thể): 8 đ/c

II. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC 2017 - 2022 Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật; Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến cựu chiến binh, Hội cựu chiến binh; Tập hợp, đoàn kết, động viên cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân; Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ tiếp tục phát huy truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia tổ chức Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, các phong trào cách mạng ở cơ sở; Tổ chức chăm lo, giúp đỡ cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho cựu chiến binh; Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ; Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước

III. NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC 2017 - 2022 3.1.

Nhiệm vụ chính trị và các giải pháp của Hội

3.1.1. Công tác giáo dục chính trị- tư tưởng

- Tổ chức Hội và hội viên Hội CCB đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện hội viên kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, có đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh. - Nắm vững cương lĩnh, chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết của các cấp ủy Đảng đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2015-2020 và các Đề án trọng tâm của Đảng uỷ giai đoạn 2015-2020. - Vận động hội viên gương mẫu thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, của ĐHTN và nội quy quy định của nhà trường. Động viên hội viên trên các cương vị công tác của mình phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. - Kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm, biểu hiện sai trái trong nhận thức chính trị, trong công tác và đạo đức, lối sống.

* Giải pháp:

- Phải luôn xác định nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng là giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc và của Quân đội Việt Nam anh hùng.

- Tuyên truyền, vận động các hội viên tích cực học tập các Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, đóng góp ý kiến nhằm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng trong từng giai đoạn và các chuyên đề trong suốt nhiệm kỳ.

- Thực hiện tốt Chỉ thị 06 của Đảng về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thực hiện cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, kiên quyết đấu tranh chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng. - Tích cực thực hiện chủ trương đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 của Đảng.

- Tổ chức các chuyến tham quan học tập nhằm giáo dục, củng cố và phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống quân đội cho các hội viên.

3.1.2. Công tác quản lý, chuyên môn

- Hội viên là cán bộ quản lý trong trường (Đảng, chính quyền và đoàn thể) nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực quản lý, năng lực lãnh đạo trong các lĩnh vực được phân công; đoàn kết, dân chủ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thực hiện thắng lợi các mục tiêu và chỉ tiêu đề ra, thực hiện chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng.

- Hội viên là cán bộ nghiên cứu và giảng dạy nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực, khả năng sáng tạo; tích cực tham mưu, mạnh dạn đề xuất ý kiến để cải tiến, đối mới nâng cao hiệu quả công việc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, đặc biệt là đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

- Hội viên là cán bộ phục vụ gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; tích cực học tập nâng cao nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp hoá, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

* Giải pháp:

- Tổ chức Hội và các hội viên thấm nhuần mục tiêu, nhiệm vụ và các nội dung, chỉ tiêu mà nghị quyết Đảng bộ, nghị quyết Hội nghị CBVC và Nghị quyết các đoàn thể trong trường đã đề ra để phấn đấu thực hiện có hiệu quả. - Đoàn kết, nhất trí, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và sự phối hợp của các Đoàn thể; quyết tâm, chủ động sáng tạo trong công tác và trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức Hội, Chi hội và từng đồng chí hội viên xây dựng kế hoạch công tác của tập thể, cá nhân cụ thể trong từng tháng, từng quý, từng học kỳ và từng năm học; các hội viên thường xuyên tích cực học tập nâng cao nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp hoá, nâng cao chất lượng ngày công, giờ công, chất lượng giảng dạy, nghiên cứu, quản lý và phục vụ.

3.1.3. Công tác Hội với các tổ chức trong Nhà trường và các cuộc vận động, các phong trào thi đua, các hoạt động chính trị- xã hội.

- Hội CCB trường ĐHYD đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng uỷ nhà trường. Hội tham mưu, đóng góp ý kiến để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tích cực đấu tranh chống các biểu hiện lãng phí, tham ô, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trên cơ sở giữ vững khối đoàn kết,  không để bị lợi dụng, chia rẽ; mạnh dạn, kịp thời phản ánh những bất cập trong lãnh đạo, quản lý để cấp ủy Đảng, chính quyền xem xét, điều chỉnh.

- Đối với chính quyền, Hội hậu thuẫn đắc lực cho nhà trường trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch của trường, tích cực góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua, thực hiện cuộc vận động, lấy ý kiến phản hồi từ người học, góp phần cùng nhà trường đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và xây dựng môi trường giáo dục trong trường an toàn, thân thiện, lành mạnh.

- Với các đoàn thể trong trường:

+ Phối hợp chặt chẽ với Công đoàn trong việc bảo vệ và giải quyết quyền lợi chế độ của cán bộ viên chức nói chung, hội viên Hội CCB nói riêng; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện hệ thống giám sát, quy chế chi tiêu nội bộ; qua đó quan tâm chăm lo đời sống của hội viên, động viên, khuyến khích nhau trong cuộc sống, công tác đảm bảo "trọn nghĩa nước non, vẹn tình đồng đội".

+ Phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên trong nhà trường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; gương mẫu trong mọi hoạt động để thế hệ trẻ trong trường học tập, noi theo, góp phần củng cố tổ chức, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

- Hội tham gia đầy đủ, có hiệu quả các các cuộc vận động do Đảng, Chính quyền, Đoàn thể và ngành phát động (như phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Quỹ khắc phục hậu quả chất độc da cam”, “Khắc phục hậu quả thiên tai”…), phấn đấu 100% các gia đình hội viên đều đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”.

* Giải pháp:

- Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ gìn kỷ cương trong tổ chức Hội và các hội viên.

- Hoàn thiện quy chế phối hợp hoạt động với chính quyền, đoàn thể trong trường và nghiêm túc thực hiện đúng quy chế.

- Cập nhật thường xuyên các thông tin về thời sự, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Thiết lập và khai thác trang Website CCB trên mạng nội bộ và tài liệu “Thông tin Cựu chiến binh” tới từng hội viên.

3.2. Công tác xây dựng tổ chức Hội và các chỉ tiêu chính

Do đặc điểm Hội CCB của trường trong nhiệm kỳ có một số hội viên đến tuổi nghỉ hưu sẽ chuyển về sinh hoạt tại các tổ chức Hội ở địa phương nên công tác xây dựng Hội không đặt ra mục tiêu phát triển hội viên là điều kiện tiên quyết.  Với phương châm “Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh” và "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng hoạt động Hội", nhiệm kỳ 2017-2022 Hội sẽ coi trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội; củng cố tổ chức, duy trì các hoạt động Hội đảm bảo có nề nếp, thiết thực và hiệu quả.

- Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị (khóa IX), kết luận 66 của Ban Bí thư (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội CCB và pháp lệnh Hội CCB để xây dựng Hội. Tổ chức các hoạt động của Hội trên cơ sở nắm vững và quán triệt các nghị quyết của Đảng bộ, nhiệm vụ của Nhà trường, đơn vị. - Thực hiện tốt các chế độ chính sách cũng như giám sát việc thực hiện các chế độ, quy định có liên quan đến hội viên để trợ giúp, hướng dẫn và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên.

- Tổ chức giao lưu trong trường với các đoàn thể, giao lưu với các hội CCB trong khối trường thuộc Đại học Thái Nguyên nhân các ngày lễ.

- Tổ chức các chuyến đi tham quan học tập cho các hội viên - Đóng Hội phí và quỹ Hội đầy đủ.

* Giải pháp:

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ Chính quyền và của lãnh đạo Hội cấp trên; nâng cao chất lượng, hiệu quả sự phối hợp với các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá sau mỗi hoạt động để kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh cho hiệu quả hơn. - Duy trì nghiêm túc sinh hoạt định kỳ:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát - Xây dựng kế hoạch hoạt động có nội dung phù hợp nhiệm vụ của đơn vị công tác.

- Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin hai chiều, báo cáo theo định kỳ để thường xuyên nắm vững tình hình.

3.3. Các chỉ tiêu chính của nhiệm kỳ

- 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

- 100% hội viên thực hiện tốt các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2015-2020 và các Đề án của Đảng ủy Nhà trường đã ban hành.

- 100% hội viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, có ít nhất 8% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- 100% hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu”, có ít nhất 15% đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu xuất sắc”.

- Hội CCB trường đạt danh hiệu “Hội trong sạch vững mạnh”.

- Được nhận Bằng khen của Hội CCB tỉnh Thái Nguyên.

- 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”

- Duy trì quỹ hội ở mức 400.000đ/người/năm.            

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017

Tổ chức Hội đoàn kết vận động các CCB giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính quyền, đảm bảo An ninh và Trật tự an toàn xã hội trong và ngoài nhà trường. Tổ chức Hội, Chi hội và mỗi hội viên luôn gương mẫu chấp hành và thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành quy định của địa phương, quy chế của ngành, nội quy của Nhà trường, góp phần phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và các tệ nạn xã hội. Trong các cương vị công tác của mình các hội viên đã tích cực đóng góp ý kiến để củng cố xây dựng tổ chức Đảng và các cấp chính quyền, đoàn thể ở cơ quan và địa phương nơi cư trú. Hội viên là cán bộ đương nhiệm trong tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong trường luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể giao cho. Các hội viên thực hiện tốt các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do các cấp ủy Đảng triển khai, thực hiện tốt các cuộc vận động của ngành như cuộc vận động “Hai không, “Mỗi thầy giáo cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”,... Tại cơ quan cũng như ở địa phương nơi cư trú, các hội viên CCB của trường tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; 100% hội viên hội CCB tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện như "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn", "vì người nghèo", ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, ủng hộ xây dựng ngôi nhà "nghĩa tình đồng đội", ... Kết quả những hoạt động của tổ chức Hội và các hội viên Hội CCB Nhà trường đã được cơ quan và địa phương đánh giá cao, 100% gia đình hội viên đều đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". Các đồng chí hội viên Hội CCB là cán bộ giảng dạy tích cực cải tiến, đổi mới nội dung, chương trình, cải tiến phương pháp giảng dạy, biên soạn giáo trình. Trong nhiệm kỳ, các hội viên Hội CCB của trường đã biên soạn 4 giáo trình, hướng dẫn 3 NCS, 18 học viên CK2 và cao học, tham gia biên soạn nhiều tài liệu giảng dạy, xây dựng ngân hàng đề thi góp phần tích cực vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Các hội viên Hội CCB của trường cũng đăng ký và thực hiện các đề tài NCKH, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KHKT Trong nhiệm kỳ, các hội viên Hội CCB của trường đã chủ trì 28 đề tài NCKH các cấp. Cụ thể:

- Đề tài, dự án cấp Bộ, cấp Tỉnh: 1

- Đề tài cấp Đại học: 3 - Đề tài cấp Cơ sở (cấp Trường): 33

- Đã công bố được 16 bài báo khoa học đăng trên các Tạp chí khoa học uy tín ở cấp quốc gia, cấp ngành. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí cán bộ, giảng viên là hội viên Hội CCB trong đào tạo, NCKH đã góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu của Nhà trường trong khu vực và phạm vi cả nước. Trong nhiệm kỳ, các hội viên Hội CCB của trường đã phấn đấu đạt đươc nhiều thành tích, nhiều đồng chí được công nhận là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, cấp Bộ, được nhận Bằng khen, Giấy khen của Trường, của Đại học Thái Nguyên, của các Bộ/Ngành và của Trung ương, cụ thể:

+ Liên tục trong 5 năm liền (2012-2016), 100% các đồng chí hội viên hàng năm đều đạt danh hiệu: Lao động tiên tiến,

+ 9 lượt hội viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở,

+ 2 hội viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua và cấp Bộ,

+ 15 Giấy khen, 

+ 4 Bằng khen, 

+ 1 hội viên được nhận danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân

+ 1 Giấy khen của BCH Hội CCB tỉnh Thái Nguyên