Đề cương chi tiết học phần Thạc Sĩ Ngoại Khoa: tải về

 

Đề cương chi tiết học phần Thạc Sĩ Nội Khoa:tải về

 

Đề cương chi tiết học phần Thạc Sĩ Nhi Khoa: tải về

 

Đề cương chi tiết học phần Thạc Sĩ YTCC: tải về