HƯỚNG DẪN THANH TOÁN ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG  

Các chủ nhiệm đề tài hoàn thiện bộ thủ tục gồm:

* Các chứng từ lấy trên Phòng KHCN&HTQT

1. Quyết định giao kinh phí: 01 bản lấy trên Phòng KHCN

2. Thuyết minh đề tài KH&CN đã được phê duyệt: 01 bản

3. Hợp đồng triển khai đề tài KH&CN: 01 bản

* Các chứng từ Chủ nhiệm đề tài chuẩn bị (hoặc lấy mẫu trên Phòng KHCN&HTQT)

4. Thanh lý hợp đồng KH&CN (Mẫu TT): 01 bản

5. Toàn văn báo cáo tổng kết: 07 bản in trên giấy A4 theo mẫu(Mẫu báo cáo)

     (Nộp cho Phòng KHCN 06 bản toàn văn in trên giấy A4, 01 sản phẩm hoặc giấy chứng nhận bài báo và 01 chế bản điện tử)

6. Bảng thanh toán hoạt động khoa học (Mẫu bảng kê): 01 bản

7. Các Hoá đơn chứng từ liên quan.