1. Tên ngành đào tạo: Chuyên khoa I y học dự phòng (The First Degree Specialist Program in Preventive Medicine)

2. Trình độ đào tạo: Sau đại học

3. Yêu cầu về kiến thức

ü     Vận dụng được kiến thức triết học trong thực hành nghề nghiệp.

ü     Vận dụng được kiến thức về y dược học cơ sở, y học dự phòng để chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

ü     Vận dụng được phương pháp luận nghiên cứu khoa học trong thực hành y học dự phòng.

ü     Vận dụng được các kiến thức về kinh tế, văn hóa - xã hội đặc thù ở khu vực miền núi trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

ü     Tiếng Anh đạt trình độ B1 của CEFR (khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

ü     Vận dụng được kiến thức về tin học trong thực hành nghề nghiệp.

4. Yêu cầu về kỹ năng Kỹ năng cứng

ü     Thực hiện thành thạo kỹ năng truyền thông - giáo dục sức khỏe để bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

ü     Xác định được một số yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của cá nhân, gia đình và cộng đồng.

ü     Thực hiện được một số giải pháp can thiệp giải quyết các yếu tố nguy cơ sức khỏe.

ü     Giám sát, đánh giá được các hoạt động can thiệp y tế.

ü     Phát hiện, tổ chức phòng chống và giám sát được dịch bệnh tại địa phương.

ü     Sử dụng được một số phần mềm thống kê ứng dụng trong hoạt động nghề nghiệp.

ü     Thực hiện được các nghiên cứu khoa học về y học dự phòng.   Kỹ năng mềm

ü     Phối hợp tốt với đồng nghiệp và cộng đồng để triển khai các hoạt động nghề nghiệp.

ü     Giao tiếp có hiệu quả với cá nhân, gia đình và cộng đồng.

5. Yêu cầu về thái độ

ü     Tận tuỵ với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

ü     Tôn trọng, cảm thông và lắng nghe ý kiến của cộng đồng.

ü     Coi trọng công tác dự phòng trong chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

ü     Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

ü     Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp.

ü     Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập phát triển nghề nghiệp suốt đời.

ü     Tôn trọng sự đa dạng về văn hóa, phong tục tập quán của cộng đồng các dân tộc miền núi trong hoạt động y tế dự phòng.

6. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp

ü     Trung tâm y tế dự phòng, các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực y học dự phòng

ü     Cơ quan quản lý nhà nước về y tế.

ü     Trường Cao đẳng, Trung cấp y tế, tổ chức phi chính phủ.

7. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

ü     Chuyên khoa cấp II Y học dự phòng, y tế công cộng.

ü     Thạc sĩ y học dự phòng, y tế công cộng.

ü     Tiến sĩ y học dự phòng, y tế công cộng.