Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết;

1. Tải mẫu Báo cáo tự đánh giá tại đây;

2. Tải mẫu Văn bản đề nghị của Khoa tại đây;

3. Tải mẫu Biên bản họp Khoa tại đây;

   Tải mẫuBiên bản họp Bộ môn tại đây;

4. Tải mẫu Mẫu hợp đồng tại đây;