Phòng KHCN&HTQT trân trọng thông báo Chương trình "2017 NCTU Taiwan Elite Internship Program" của  trường Đại học Quốc gia Chiao Tung, Đài Loan.

Chi tiết xem file đính kèm.