Ngày 18 tháng 9 năm 2015

THỜI GIAN NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN ĐỊA ĐIỂM
7h00'–7h30' Đón tiếp đại biểu   Ban tổ chức Hội trường tầng 10
7h30'-7h40' Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu   Phòng HC-TC
7h40'-7h50' Khai mạc hội nghị   Đại biểu Ban giám hiệu
7h50'-8h00' Báo cáo kết quả hoạt động đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học của học viên sau đại học năm học 2014-2015.   Phòng Đào tạo
8h00'-8h05' Công bố Quyết định thành lập các Tiểu ban giám khảo - Hội nghị khoa học dành cho học viên sau đại học năm 2015.   Phòng Đào tạo
8h05'-8h30' Trình bày 02 báo cáo tổng quan   Các báo cáo viên
8h30'–11h30' Báo cáo khoa học tại các Tiểu ban Tiểu ban Nội 1 Hội đồng giám khảo, các báo cáo viên Phòng BVLV 1 - Tầng 6
Tiểu ban Nội 2 Hội đồng giám khảo, các báo cáo viên PH1 - Tầng 3
Tiểu ban YTCC 1 Hội đồng giám khảo, các báo cáo viên PH4 - Tầng 8
Tiểu ban YTCC 2 Hội đồng giám khảo, các báo cáo viên VP Khoa YTCC - Tầng 6
Tiểu ban Ngoại Hội đồng giám khảo, các báo cáo viên Phòng BVLV 2 - Tầng 7
Tiêu ban Ngoại - Sản Hội đồng giám khảo, các báo cáo viên PH3 - Tầng 5
11h30'-12h00' Tổng kết.
Bế mạc Hội nghị
  Ban tổ chức
Ban Giám hiệu
Hội trường tầng 10

BAN TỔ CHỨC