CHƯƠNG TRINH XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG NĂM 2017

1. Thời gian: 7h30, ngày 5/3/2017 chung cho các Tiểu ban.

                     (Tiểu ban Ngoại-Sản; CK lẻ hệ Ngoại: họp hồi 7h30 ngày 4/3/2017)

2. Địa điểm: Chia theo Tiểu ban chuyên môn (10 tiểu ban)                   Download các TB

1. Tiểu ban 1: Nội – Nhi

                       Địa điểm: Phòng họp 1 (tầng 3, nhà 11 tầng)

2. Tiểu ban 2: Nội

                       Địa điểm: Phòng họp 4 (tầng 8, nhà 11 tầng)

3. Tiểu ban 3:  Ngoại - Sản

                       Địa điểm: Phòng bảo vệ Luận văn 1 (tầng 6, nhà 11 tầng)

4. Tiểu ban 4: Chuyên khoa lẻ hệ Nội

                       Địa điểm: Phòng bảo vệ Luận văn 2  (tầng 7, nhà 11 tầng)

5. Tiểu ban 5: Chuyên khoa lẻ hệ Ngoại

                       Địa điểm: Địa điểm: Phòng họp 3 (tầng 5, nhà 11 tầng)

6. Tiểu ban 6: Y học cơ sở

                       Địa điểm: Bộ môn Giải phẫu

7. Tiểu ban 7: Y tế công cộng 1

                       Địa điểm: VP Khoa Y tế công cộng (tầng 6, nhà 11 tầng)

8. Tiểu ban 8: Y tế công cộng 2

                       Địa điểm: VP Khoa KHCB (tầng 7, nhà 11 tầng)

9. Tiểu ban 9: Dược – KHCB

                       Địa điểm: VP Khoa Dược (tầng 9, nhà 11 tầng)

10. Tiểu ban 10: Điều dưỡng

                       Địa điểm: Phòng 302, tầng 3, BM Huấn luyện kỹ năng       

Hình thức làm việc tại các Tiểu ban Trưởng tiểu ban tuyên bố chương trình làm việc:

1. Chủ nhiệm đề tài báo cáo đề cương đề tài bằng trình chiếu Powerpoint (Không quá 5 phút)

2. Hội đồng hỏi, đóng góp ý kiến chỉnh sửa, bổ sung cho đề tài (Không quá 10 phút).

3. Chủ nhiệm đề tài trả lời câu hỏi, ghi lại góp ý của Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung

4. Ban giám khảo cho ý kiến kết luận.

5. Thư ký tổng hợp các ý kiến đóng góp của Hội đồng vào phiếu đánh giá Cụ thể cách thức đánh giá mỗi đề tài chỉ có 01 phiếu đánh giá, phiếu này sẽ tổng hợp chung ý kiến của các thành viên trong Tiểu ban, tức là sau mỗi báo cáo của đề cương, Hội đồng sẽ thảo luận, đánh giá chung, chỉnh sửa, bổ sung, thư ký sẽ tổng hợp vào phiếu đánh giá, kết luận cuối cùng.