Xem chi tiết Quyết định về việc Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2021-2022 cho sinh viên (đợt 2) (file 1) tại đây;

Xem chi tiết Quyết định về việc Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2021-2022 cho sinh viên (đợt 2) (file 2) tại đây;

Xem chi tiết Quyết định về việc Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2021-2022 cho sinh viên (đợt 2) (file 3) tại đây;

Xem chi tiết Quyết định về việc Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2021-2022 cho sinh viên (đợt 2) (file 4) tại đây;