Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên (đợt 3) file 1;

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên (đợt 3) file 2;

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên (đợt 3) file 3;

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên (đợt 3) file 4;