Xem chi tiết Dự thảo đề nghị góp ý cho Quy định về công tác giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập tại Trường Đại học Y - Dược ,Đại học Thái Nguyên tại đây;