Xem chi tiết "Điều lệ Hội cựu giáo chức Trường Đại học Y Dược nhiệm kỳ 2017 - 2022" tại đây;