Kính gửi: - Các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

               - Các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên.
 
Chương trình Giới thiệu học bổng của Đại học Quốc gia Giao thông, Đài Loan có sự thay đổi địa điểm tổ chức như sau:
Địa điểm đã thông báo: Phòng họp T1B, Khoa Quốc tế - ĐHTN
Địa điểm mới: Phòng họp 3, Nhà điều hành Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên.
Đại học Thái Nguyên thông báo để các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc được biết để thông báo cho các ứng viên quan tâm đến Chương trình (thời gian: 10 giờ đến 11 giờ 30 phút, ngày 19/9/2018).
 
Trân trọng.