Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 16/12/2016 của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên và Kế hoạch số 154-KH/ĐU ngày 11/7/2017 của Đảng ủy Trường Đại học Y- Dược về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Đảng bộ Trường Đại học Y- Dược đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết vào ngày 18/8/2017 và ngày 22/8/2017 cho toàn thể cán bộ, đảng viên của đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Anh Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Sau khi đồng chí Hoàng Anh Trung quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng- Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đến toàn Hội nghị để xin ý kiến đóng góp trước khi ban hành.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh tầm quan trọng của các nghị quyết này trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường, vì vậy từng tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc học tập, nghiên cứu, viết bài thu hoạch theo hướng dẫn và vận dụng linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị mình, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cá nhân.